Så söker du bygglov – Välkommen till Botkyrka Kommun

Så söker du bygglov

Här kan du läsa hur du går tillväga för att söka bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov och/eller marklov regleras i 9 kap. plan – och bygglagen (PBL) och plan – och byggförordningen (PBF).

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Handlingar

Förutom ansökningsblanketten ska du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. Se vilka handlingar som gäller för din åtgärd genom våra checklistor.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra.  Se gärna våra exempel på hur ritningar kan se ut.

För att underlätta och effektivisera vid digital ansökan, vänligen skicka med varje handling i separat PDF-fil, döp filen till vad den avser.

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet.

Kostnader

Kostnaden för att söka bygglov varierar beroende på åtgärden. Du hittar avgifterna för såväl bygglovspliktiga som anmälningspliktiga åtgärder i Bygglov A-Ö, “Kostnad för bygglov “.

Ansök via blankett

Det går även bra att använda dig av blanketten ansökningsblanketten.

Blanketten ska lämnas in med underskrift, innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Det går även bra att skicka ansökan via e-post bygglov@botkyrka.se 
eller med vanlig post:
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
147 85 Tumba